ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.)