ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโครงการเงินกู้พิเศษสหกรณ์ปันสุข ๒