ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ