ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง มาตราการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ