ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ