ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕