ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์