ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ