ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ส.พ.ช.)