ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การให้กู้เงินเป็นกรณีพิเศษ