ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสามัญ