ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับความข่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน