ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง งดรับฝากเงิน ถอนเงิน และจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในช่วงปิดบัญชีประจำปี