ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด