ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสามัญ