ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง เพิ่มกรอบวงเงินการให้เงินกู้พิเศษ โครงการเงินกู้พิเศษสหกรณ์ปันสุข ๒