ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ