ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง งดรับฝากเงิน งดรับถอนเงิน และงดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท