ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโครงการเงินกู้พิเศษสหกรณ์ปันสุข ๓