ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ