ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ