เอกสารประกอบการขอยื่นรับเงินจากสหกรณ์(กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)