ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์

 

ประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์

                       ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบว่าเพื่อให้การช่วยเหลือดอกเบี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและกำลังใจและแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด                             

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลางขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯทราบว่าขณะนี้กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางให้ความช่วยเหลืออยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่          

                         กลุ่มที่ 1 ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% สมาชิกจ่ายเอง 3%

                         กลุ่มที่ 2 สมาชิกถูก กยศ. ฟ้องร้องดำเนินคดี กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% สมาชิกจ่ายเอง 3%

                         กลุ่มที่ 3 สมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% สมาชิกจ่ายเอง 3%

                         กลุ่มที่ 4 สมาชิกที่กู้เงินไปปรับโครงสร้างหนี้ธนาคาร กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางช่วยเหลือดอกเบี้ย 1% สมาชิกจ่ายเอง 5%

 

 

                                                                                                                                             รายละเอียด>>>>>>>>>