ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด มีความประสงค์จะจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561(1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561)

                   จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่นายสหกรณ์กำหนด ยื่นความจำนงพร้อมเสนอแผนงานการตรวจสอบ และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ตลอดจนเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้สหกรณ์ฯภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2561

 

 

                                                                                                                        รายละเอียดประกาศ>>>>>>>>>