ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน 2562

การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน

รอบแรกจะปิดรับสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2562 และจ่ายเงินกู้ในวันที่ 11 เมษายน 2562

รอบสองจะปิดรับสัญญาวันที่ 22 เมษายน 2562 และจ่ายเงินกู้ในวันที่ 29 เมษายน 2562