ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.๒๕๖๗