ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕