หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด