แบบขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเป็นสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ