ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ

               ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการ การให้เงินกู้กรณีพิเศษตามประกาศสหกรณ์ฉบับที่ 13/2560 โดยให้สมาชิกที่มีสิทธ์ได้รับเงินปันผลกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ได้เป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของตนเอง สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.50 ตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่คำนวณได้จากเงินกู้ไว้ก่อนจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก และสหกรณ์จะหักเงินกู้กรณีพิเศษจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

            ยื่นหนังสือขอกู้กรณีพิเศษได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

*แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ประกอบการกู้กรณีพิเศษ

 

                                                                                                รายละเอียดประกาศ>>>>>>>>>