ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562

 รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562 รายละเอียดตามประกาศฉบับที่ 10 >>>คลิ๊ก<<<

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

รอบที่ 1 ปิดรับสัญญาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

            จ่ายเงินกู้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ปิดรับสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

            จ่ายเงินกู้วันที่ 1 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้บริษัทประกันที่สนใจจัดทำประกันชีวิตกลุ่มยื่นซองเสนอราคา

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จะจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ กรมธรรม์มีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ขอให้บริษัทประกันที่สนใจยื่นซองเสนอราคาได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด มีความประสงค์จะจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561(1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561)

                   จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่นายสหกรณ์กำหนด ยื่นความจำนงพร้อมเสนอแผนงานการตรวจสอบ และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ตลอดจนเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้สหกรณ์ฯภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2561

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข่าวสาร

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือน
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงานราชการ